Risk Control Plus 

Risicomanagement voor verzekeraars Noord/Zuidlijn

Bookmark and Share Print Page

De Noord/Zuidlijn is de 9,5 kilometer lange, nieuwe metrolijn van Amsterdam Noord tot het World Trade Center in Amsterdam Zuid. Van dit tracé wordt de 3,8 kilometer door de binnenstad ondergronds geboord. De nieuwe lijn zorgt voor een snelle verbinding waarvan naar verwachting 200.000 passagiers per dag gebruik gaan maken. Grontmij verricht in opdracht van het Schadebureau Noord/Zuidlijn Risk Control Plus werkzaamheden voor de verzekeraars.

Het tracé van de Noord/Zuidlijn volgt zoveel mogelijk het bestaande stratenpatroon met als grootste knelpunt de ondertunneling van het monumentale stationsgebouw Amsterdam CS. De lijn zal beschikken over acht stations, waarvan vijf ondergronds worden aangelegd. De trajecten ten noorden van het IJ en ten zuiden van de binnenstad worden bovengronds gerealiseerd.

Binnenstedelijke aanleg
Naast de beheersing van de moeilijke grondgesteldheid van Amsterdam met een hoge grondwaterstand is het voorkomen van schade aan gebouwen een grote uitdaging. Veel monumentale panden langs de lijn zijn nog gefundeerd op houten palen en worden gedurende de uitvoering continu, real-time gemonitord op ontoelaatbare vervormingen. Dit om het boorproces en de noodzakelijke ontgravingen permanent te kunnen bijsturen.

CAR-verzekering
Vanwege de complexiteit van het project en de gevoelige omgeving was bij start van de bouw niet mogelijk de CAR-verzekering (CAR: Construction All Risks) van het project bij marktpartijen onder te brengen. Daarom besloot de gemeente het project in eerste instantie zelf te verzekeren. Na ruim 3 jaar bouw heeft een internationaal consortium van verzekeraars de CAR-verzekering overgenomen.

Risk Control Plus
De dekking van de verzekering betreft schade aan het werk, aansprakelijkheid en eigendommen. Het Schadebureau Noord/Zuidlijn selecteerde Grontmij als technisch adviseur voor Risk Control Plus. In het kader van deze werkzaamheden minimaliseert Grontmij door middel van een adequaat risicomanagement proactief omgevingsschade en omgevingshinder.
 
Onze aanpak
Het RCP-team treedt completerend en niet conflicterend op. Het levert een bijdrage aan het algehele risicobewustzijn van het project. Onze experts voeren audits uit ten aanzien van technische risco’s en risicobeheersing. We inspecteren bouwplaatsen, beoordelen werkplannen en nemen ontwerpaspecten onder de loep. Zo zijn we in staat het risicoprofiel van het werk permanent te vergelijken met het verzekerde risicoprofiel en kunnen we hierover rapporteren aan de verzekeraars. Naast de beheersing van technische risico’s toetsen we op menselijk falen en veiligheidsaspecten.

Risk Control Plus

Wolfgang Wieser Wolfgang Wieser
Senior adviseur
+31 6 20 60 77 89

Locatie