Financieel-economische planbegeleiding woningbouwlocatie Lange Dreef 

Financieel-economische planbegeleiding Lange Dreef

Bookmark and Share Print Page

In 2010 startte de gemeente Utrechtse Heuvelrug met de realisatie van de nieuwe woonwijk Lange Dreef in Driebergen. De gemeente voert de ontwikkeling van het gebied risicodragend uit samen met Woningcorporatie Heuvelrug Wonen. Grontmij onderzocht de financieel-economische haalbaarheid, de risico’s en de kansen. Daarmee konden de partijen een afweging maken om risicodragend aan de locatieontwikkeling deel te nemen.

We leverden al enkele jaren voor de Lange Dreef integrale adviezen voor onder andere planologi-sche procedures, grondbeleid, stedelijke ontwikkeling en financieel-economische haalbaarheid. Bij de ontwikkeling van locaties is vaak behoefte aan onafhankelijk financieel-economisch advies. We leverden dit advies en brachten de risico's voor partijen in beeld.

Haalbaarheidsstudie en risicoanalyse
We verzorgden de financieel-economische planbegeleiding tijdens de fasen van initiatief, definitie, ontwerp en voorbereiding. Het traject kenmerkte zich door een verloop van globale naar gedetail-leerde informatie. We leverden onder andere een haalbaarheidsstudie en een gedetailleerde grond- en vastgoedexploitatie, gelijk oplopend met het ontwerpproces. Omdat beide partijen risicodragend in de ontwikkeling participeren, is het van groot belang dat zij achter de financiële analyses staan.

Uitwerking en vertaling
We organiseerden een aantal sessies waarbij partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau de risico’s die zij verwachten inbrachten. We werkten de risico's vervolgens uit en vertaalden ze naar financiële gevolgen met bandbreedtes en kansverdelingen. De berekeningen resulteerden in een kansverdeling van het resultaat van het totale project. Ook gaven we een overzicht van de meest risicovolle factoren.

Financieel-economische planbegeleiding woningbouwlocatie Lange Dreef

Eric Treep Eric Treep
Senior adviseur Ruimte
+31 6 22 48 52 16

Meer informatie

Locatie