Wegen Project Westland 

Contractvoorbereiding Wegen Project Westland

Bookmark and Share Print Page

De verkeersintensiteit in het Westland, provincie Zuid-Holland, is de laatste jaren enorm gegroeid door een toename aan economische activiteiten. Het huidige wegennet voldoet niet meer. Grontmij kreeg opdracht om samen met Movares voor het Wegen Project Westland vraagspecificaties op te stellen en de aanbesteding van het UAV-gc contract te begeleiden.

De wegen in het Westland kunnen de verkeersintensiteit niet aan en er treedt congestie op. Met een nieuw bovenregionaal wegennet zal de bereikbaarheid en doorstroming van het Westland verbeteren. Het project bestaat uit de aanleg van de Verlengde Veilingroute en de aanleg van een nieuwe verbinding tussen Westerlee en Maasdijk. De veiligheid en doorstroming op de N223 wordt verbeterd door de N223 tussen Westerlee en de A4 duurzaam veilig in te richten. Ook de Zwethbrug op de N213 wordt vervangen.

Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering moet het Westland zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Om dit te realiseren, zijn de deelprojecten samengevoegd zodat de uitvoeringswerkzaamheden op elkaar afgestemd worden tot een integrale aanpak.

Vraagspecificatie Westerlee-Maasdijk
We stelden een vraagspecificatie op voor het deelproject Westerlee-Maasdijk. Dit project bestaat uit de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen twee geregelde turboverkeerspleinen. Onder de verkeerspleinen bevinden zich vier tunnels en onder de wegverbindingen zijn twee vaarduikers gesitueerd. Aan de vraagspecificatie ligt voor de wegen een ontwerp op DO-niveau ten grondslag en voor de kunstwerken een ontwerp op VO-niveau.

Vraagspecificatie N223
We stelden een vraagspecificatie op voor het deelproject ‘N223 Duurzaam Veilig’. Dit project bestaat uit een wegreconstructie over circa 4 km, met daarin twee bruggen, twee turborotondes en een gelijkvloerse kruising. Aan de vraagspecificatie ligt voor de wegen een ontwerp op DO-niveau ten grondslag en voor de kunstwerken varieert dit van een Programma van Eisen tot een ontwerp op VO-niveau.

Risicoanalyse
In aanvulling op het opstellen van de vraagspecificaties voerden we een risicoanalyse uit. Een onderdeel van de analyse was de organisatie van een risicosessie met stakeholders. Naast deze risicoanalyse is een uitvoeringsplanning opgesteld die als input diende voor het UAV-gc contract.

Uitvoeringsvoorwaarden
Om de bereikbaarheid en doorstroming gedurende de uitvoering te garanderen stelden we als belangrijk onderdeel van het contract uitvoeringsvoorwaarden op. Dit in nauw overleg met de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en een aantal belangrijke stakeholders als StenaLine en Flora Holland.

Inhoudelijke bijdrage
In het kader van de Europese niet-openbare aanbesteding met als gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijver leverden we een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van de inschrijvingsleidraad en het opstellen van de Nota’s van Inlichtingen. Voor de beoordeling stelden we een beoordelingsprotocol op, begeleidden we de beoordeling en namen we namens de betrokken ingenieursbureaus deel aan de beoordelingscommissie.

Wegen Project Westland

Jeroen Mathyssen Jeroen Mathyssen
Adviseur Contractvormen
+31 6 51 50 47 95

Meer informatie