DEMON 

DEMON®: zuivering van stikstofrijke afvalwaterstromen

DEMON® is een mede door Grontmij ontwikkelde innovatieve methode om stikstof uit afvalwater te verwijderen. DEMON® staat voor DEamMONificatie. DEMON® is energiezuinig en levert een besparing op het gebruik van chemicaliën op.

Behandeling van stikstofrijke ammoniumdeelstromen heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen, mede omdat lozingseisen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties steeds strenger worden. Met de DEMON®-technologie is het mogelijk op een goedkope manier stikstof te verwijderen. Het proces maakt gebruik van een verkorte nitritatieroute.

Lage operationele kosten
Vergeleken met conventionele processen voor rejectiewaterbehandeling en niet-biologische behandelingsmethoden zoals ammoniakstrippen, kent DEMON® aanzienlijk lagere operationele kosten vanwege:

 • een lage energiebehoefte doordat slechts circa 55% van het aangevoerde ammonium hoeft te worden geoxideerd.
 • de afwezigheid van de noodzaak van koolstofbrondosering (zoals methanol), omdat ammonium als elektronendonor wordt gebruikt in plaats van een organische koolstofbron.
 • een lage slibopbrengst, vanwege de lage yield van de anammox-bacteriën.


De technologie is daarmee een belangrijke schakel in een energieneutrale waterzuiveringsinstallatie.

Duurzaam systeem
Afvalwater wordt meer en meer als bron van grondstoffen herkend. Naast het sluiten van kringlopen zoals bijvoorbeeld voor fosfaat wordt veel energie uit afvalwater gewonnen. De koolstof in de afvalwaterstromen wordt door vergisten omgezet in methaangas (biogas) waarmee warmte en groene elektriciteit in warmte-kracht-installaties wordt opgewekt. Het DEMON®-proces maakt chemicaliënverbruik overbodig, bespaart CO2-emissie en draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

Robuust proces
DEMON® is een robuust proces dat goed om kan gaan met wisselende belasting als gevolg van een wisselende aanvoer of wisselende waterkwaliteit. Sturing van het DEMON®-proces vindt primair plaats op basis van sensoren voor zuurstof en pH. Dit maakt de regeling uitermate eenvoudig en betrouwbaar.

Eenvoudige processturing
In het DEMON®-proces zijn alle procesfuncties van elkaar gescheiden in afzonderlijke regelkringen. Hierdoor heeft een afzonderlijke parameter slechts invloed op één functie, waardoor de processturing eenvoudiger en beter beheersbaar wordt. Het DEMON®-proces kan in principe door een procesoperator, zonder inbreng van een technoloog, worden bedreven.

De voordelen 

 • Innovatieve en robuuste technologie. 
 • Wereldwijde marktwaarde en lage investeringskosten. 
 • Bewezen techniek.
 • Energieneutrale zuivering afvalwater. 
 • Tweederde lagere energiekosten voor stikstofomzetting. 
 • Lagere kosten voor slibverwerking. 
 • Geen koolstof of andere chemicaliën noodzakelijk. 
 • Ontkoppeling van koolstof- en stikstofomzetting.


Projecten
Het DEMON®-proces is een bewezen techniek waarmee meer dan 10 jaar operationele ervaring is.

 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Nieuwegein (Hoogheemradschap de Stichtse Rijnlanden)
 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Apeldoorn (Waterschap Vallei en Veluwe)
 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Amersfoort (Waterschap Vallei en Veluwe)
 • Slibverwerking Moerdijk (SNB)
 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Echten (Waterschap Reest en Wieden)
 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Nieuwveer (Waterschap Brabantse Delta)
 • Percolaatwaterzuiverinsinstallatie De Spinder
 • Waterzuivering Milieuboulevard Groningen
 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Land van Cuijk
 • Rioolwaterzuiverinsinstallatie Velsen
 • Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 47 systemen in bedrijf


Nieuwe ontwikkelingen
Technologieën worden door ontwikkeld. Inmiddels is EssDe® (Energie self sufficient by Demon) beschikbaar. In dit systeem wordt de waterlijn met deammonificerend slib uit de DEMON®-installatie geënt zodat veel minder CZV (chemisch zuurstofverbruik) nodig is voor verwijdering van stikstof (lage C/N verhouding). Hierdoor neemt de zuurstofvraag in de waterlijn sterk af terwijl meer CZV beschikbaar komt voor vergisting. Dit leidt tot een daling van het energieverbruik van een rioolwaterzuivering en een stijging van de biogasproductie.
DEMON
Henk Wim de Mooij Henk Wim de Mooij
Projectmanager
+31 6 22 99 95 22