Emissiemodule 

De Emissiemodule

Bookmark and Share Print Page
Met de Emissiemodule is het mogelijk op systematische wijze bronnen van verontreiniging op het oppervlaktewater in beeld brengen. Daarmee wordt duidelijk hoe groot de lozing of belasting is van de verschillende bronnen. Grontmij heeft als eerste advies- en ingenieursbureau concrete ervaring opgedaan met de Emissiemodule.

Het blijft echter een lastig proces om in kaart te brengen. Een eenvoudige oplossing om de waterkwaliteitsproblemen te bestrijden bestaat daarom ook niet. Grontmij had al veel ervaring met het opstellen van balansen en heeft nu haar kennis uitgebreid met de Emissiemodule.
 
Van emissies naar waterkwaliteit
De Emissiemodule is een softwareproduct dat ontwikkeld is door STOWA en Deltares. De software kan op een gestructureerde wijze de emissies naar de waterlopen berekenen, bewaren en omzetten naar waterkwaliteitsmodellen. Naast het in kaart brengen van de emissies kunnen we ook het verspreidingspatroon van de verontreinigingen en de stofconcentraties in het water berekenen. De landelijke databank voor Emissieregistratie (ERC-database) kan worden aangevuld met eigen emissiedata van de Waterschappen, zoals gemeten stofconcentraties en effluentlozingen. Ook is het mogelijk de rekenregels met betrekking tot de verdeling van emissievrachten op te nemen. Daarnaast koppelt de Emissiemodule debieten uit het SOBEK RR-CF-model aan de ERC-database en eigen data. Hiermee berekent het de stofvrachten die in het oppervlaktewater komen.

Koppeling met SOBEK WQ
Door de koppeling met SOBEK WQ kunnen we berekenen hoe stoffen en verontreinigingen  zich in het oppervlaktewater verspreiden en welke concentraties zijn te verwachten in het water. Dit model is ook een uitstekend hulpmiddel om verschillende invalshoeken zoals het peilbeheer en de klimaatverandering te kwantificeren.

Koppeling met GIS
Naast de koppeling met SOBEK WQ kan de Emissiemodule ook binnen ArcGis worden gebruikt. Ruimtelijke informatie zoals het landgebruik en grenzen van deelgebieden kunnen hier in worden meegenomen. Door middel van GIS presenteert Grontmij het modelnetwerk en de berekende emissies in de vorm van GIS-kaarten.


De Emissiemodule


Emissiemodule

Sander Hoegen Sander Hoegen
Adviseur
+31 6 51 20 74 85