Productinnovaties 

Innovaties

Bookmark and Share Print Page

Via deze pagina vindt u een selectie innovaties uit ons portfolio. Een aantal is beloond met een onderscheiding of prijs.

Smart Traffic
Op basis van verkeersbeelden kunnen wegbeheerders maatregelen nemen om verkeersstromen soepel te laten verlopen. Maar het live inwinnen van informatie over het verkeersbeeld is lastig en kostbaar. Om wegbeheerders te ondersteunen ontwikkelde Grontmij Smart Traffic.

Smart Traffic

De BetonBallon®, een vernieuwing in de tunnelbouw
De traditionele manier van vormgeven en bouwen van tunnels staat onder druk en er is behoefte aan nieuwe technieken die een sprong mogelijk maken in het duurzamer en efficiënter realiseren van tunnels. De BetonBallon®-methodiek maakt deze sprong mogelijk.

De Betonballon

Van klachten naar kansen met IMBY
Goed plan, maar Not In My Back Yard.’ Veranderingen in de leefomgeving (bijvoorbeeld door bouw- en infraprojecten) roepen bij burgers vaak een 'NIMBY-reactie’ op. Grontmij ontwikkelde de IMBY-internettool waarmee burgers hun ideeën, vragen of bezwaren kunnen aangeven.

IMBY

LocationCalC
Bij het ontwikkelen of het opnieuw inrichten van een gebied is het lastig om al in de eerste ontwerpfase een compleet beeld te schetsen van alle aanleg-, beheer- en onderhoudskosten. Grontmij en Rijkswaterstaat ontwikkelden LocationCalC om ervoor te zorgen dat deze kosten snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden.

De Betonballon

De Zoethouder
Hoe kun je de zoetwatervoorziening in Zeeland veiligstellen? Dat kan door slim gebruik te maken van de waterbergingscapaciteiten van dijken en landbouwgrond. Grontmij en partners ontwikkelden de ‘Zoethouder’, een concept om op een duurzame manier water efficiënt te bergen en te benutten.

SCB-Light

EssDe®: deammonificatie in de waterlijn
Conventionele methodes voor stikstofverwijdering kennen vaak een relatief hoog verbruik aan koolstof en energie. Inzet van het door Grontmij ontwikkelde EssDe®-proces zorgt voor een 40% afname van de koolstofbehoefte, een geringere zuurstofvraag en een energieverbruik dat 20 à 30% minder is dan bij conventionele installaties.

SCB-Light

SCB-Light
Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) is een uitstekende methode om contracten op basis van UAV-gc te beheersen. Maar de methode is voornamelijk geschikt voor grotere projecten. Grontmij ontwikkelde SCB-Light, een methode gebaseerd op SCB, maar beter toegesneden op minder grote projecten.

SCB-Light

De Vuilfuik®
Na hevige regenbuien lopen riolen soms over waardoor allerlei rioolrestanten zoals papier, bladeren en ander zwerfvuil in onder andere sloten, singels terecht komen. Grontmij ontwikkelde de Vuilfuik®, een grote filter in de vorm van een reusachtige panty die aan de rand van een riooloverstort hangt en rioolrestanten in het oppervlaktewaterwater voorkomt.

De Vuilfuik

Ondergrond Stratego®
In stedelijk gebied wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van de ondergrond. Zo wordt ook de ondergrondse ruimte steeds schaarser en intensiever gebruikt, vaak met onvoorziene risico’s en beheerkosten tot gevolg. Om deze complexe ontwikkelingen te kunnen beheersen ontwikkelde Grontmij Ondergrond Stratego®, een werkvorm die grip geeft op het nieuwe krachtenveld en ontwikkelambities haalbaar maakt.

Climate App
Hoe maken we steden bestand tegen overstromingen, heviger neerslag, droogte en hitte? De mede door Grontmij ontwikkelde Climate App is een gratis tool die maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan gemakkelijk en snel toegankelijk maakt.

Intergroen
Grontmij werkt aan Intergroen, een slimme aanpassing aan de software van verkeerslichten met als resultaat een kortere wachttijd, een betere doorstroming van het verkeer en naar verwachting een veiliger verkeerssituatie.

GEB-tool
De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen. Grontmij ontwikkelde een instrument waarmee het mogelijk is een beoordeling te maken van de ecologische kwaliteit van waterlichamen, zodat ze getoetst kunnen worden aan de Kaderrichtlijn Water.

Vibra-Sandmaster
Grontmij ziet op veel sportvelden en fairways het probleem van een vette toplaag of een toplaag met veel fijne delen waardoor de waterafvoer stagneert. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met Redexim de Vibra-Sandmaster. De Vibra-Sandmaster optimaliseert de waterafvoer en de stabiliteit van de toplaag.

Zig Zag Scherm: innovatief en duurzaam geluidsscherm
Wegen en spoorwegen door bewoond gebied zorgen voor overlast voor bewoners. Grontmij, Immerz. stedebouw architectuur en Ballast Nedam ontwikkelden het Zig Zag Scherm; een duurzaam geluidsscherm op basis van een vouwschaalcontructie.

SigmaB: onzekerheidsanalyses water- en stofbalansen
In watersysteemanalyses en effectbepalingen zijn water- en stofbalansen een belangrijk onderdeel. De ervaring is echter dat het moeilijk is om water- of stofbalansen voldoende sluitend te krijgen. Een consortium met Grontmij, KWR en ECOSTAT de tool SigmaB om onzekerheidsanalyses van water- en stofbalansen uit te voeren.

De Blokkendoosmethodiek
In een multifunctionele accommodatie komen verschillende functies in één gebouw samen. Een goede samenwerking tussen de toekomstige bewoners is daarbij van cruciaal belang; het is de basis voor succes. Grontmij ontwikkelde voor de initiatief- en definitiefase in het bouwtraject de Blokkendoosmethodiek. Deze methodiek daagt partijen uit om met elkaar te discussiëren over samenwerking en te komen tot een gezamenlijke visie.

TEACH
Together Esthablish A Creative Housing (TEACH) is een door Grontmij ontwikkelde methodiek om vraagstukken bij de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties of campusmodellen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te bespreken. De methode is vooral geschikt voor partijen in het voortgezet of hoger onderwijs die intensief met elkaar gaan samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken.

Balance Island
In het Haringvliet is de werking van het getij nagenoeg verdwenen; met negatieve gevolgen voor onder andere vistrek en waterkwaliteit. Grontmij ontwikkelde Balance Island, een concept waarbij door middel van een beperkte zoutindringing en de aanleg van een kunstmatig eiland hoogwaardige natuur ontwikkeld kan worden.

Evaluatiemodel voor geluid in de gebouwde omgeving
Geluid van auto’s, treinen, vliegtuigen of industrie; omgevingslawaai is in een steeds dichter bevolkt gebied een toenemend probleem. Grontmij ontwikkelde in aansluiting op Europese ontwikkelingen een model voor de evaluatie van geluid in de gebouwde omgeving.

Building Information Modelling bestaande bouw
Bij de renovatie van een gebouw zijn tekeningen vaak niet vindbaar of verouderd. Opnieuw inmeten is dan de enige oplossing. Met de 3D-laserscanner meet Grontmij een gebouw snel en volledig in. De data worden vervolgens gebruikt voor een BIM-model waarmee alle geometrische informatie inzichtelijk is.

Digitaal Dossier Scholen
Grontmij werkt met ruim 300 scholen samen aan huisvestings- en onderhoudsadvisering. Optimalisatie en duurzaamheid zijn voor ons belangrijke doelen. DigitaalDossierScholen.nl is een website voor efficiënt huisvestingsmanagement voor scholen. Op de site zijn uw documenten up-to-date en 24 uur per dag beschikbaar.

Klimaatdijk
De zeespiegel stijgt en daarmee ook het risico op dijkdoorbraken. Brede dijken van honderden meters breed, ingepast in ons Hollandse landschap kunnen dit probleem oplossen. Met de Klimaatdijk is er geen risico meer op dijkdoorbraken en is ons lage land nu en in de toekomst optimaal veilig. Grontmij ontwikkelde samen met Wageningen Universiteit dit revolutionaire concept.

Handboek Toolkit Duurzame Winkelcentra
Het handboek Toolkit Duurzame Winkelcentra biedt gemeenten, beleggers, retailers, ont-wikkelaars en bouwondernemingen de mogelijkheid om vanuit een gezamenlijke visie op duurzaamheid structureel te werken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzaam winkelvastgoed. De Toolkit is ontwikkeld door Grontmij, AM, Corio Nederland, SCM Europe en Ahold Vastgoed.

Emissiemodule
Met de Emissiemodule is het mogelijk op systematische wijze bronnen van verontreiniging op het oppervlaktewater in beeld brengen. Daarmee wordt duidelijk hoe groot de lozing of belasting is van de verschillende bronnen. Grontmij heeft als eerste advies- en ingenieursbureau concrete ervaring opgedaan met de Emissiemodule.

PLANTCONNECT

Innovatief waterkeren met de eXtra
De klimaatverandering, een dalende bodem en een stijgende economische waarde van het achterland legitimeren de vraag hoe we de hoogwaterbescherming in ons land kunnen verbeteren. De zelfwerkende waterkering eXtra past zich door een ingenieuze constructie zelf aan een stijgend waterpeil aan en zorgt er zo voor dat we droge voeten houden.

Fosforterugwinning met Pearl
Rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten voldoen aan strenge zuiveringseisen voor fosfaat en stikstof. Grontmij biedt hiervoor de unieke Pearl® technologie aan. Met deze technologie worden fosfaat en stikstof effectief verwijderd en teruggewonnen als hoogwaardige kunstmest.

De RailVacuDrill: onderzoek en monitoring van het spoor
Het spoor wordt steeds intensiever gebruikt. De huidige onderhoudstoestand van het spoor en de toename van het gebruik van de railinfrastructuur vragen om een gedegen aanpak van het onderhoud. Om de ballast van spoor en ondergrond te onderzoeken en te monitoren ontwikkelden onze specialisten de RailVacuDrill.

ITS Scenario Manager
Of het nu om wegwerkzaamheden, incidenten of normale omstandigheden gaat, het optimaal benutten van de beschikbare wegcapaciteit en het voorkomen van files is van groot belang. Grontmij ontwikkelde de ITS Scenario Manager om de effectiviteit van maatregelen te bepalen en het beste regelscenario uit een aantal alternatieven te kunnen kiezen.

WODAN123: een nieuwe aanpak van wateroverlast in de stad
Wateroverlast tijdens extreme neerslag kan leiden tot grote overlast en schade door ondergelopen tunnels, kelders en woningen. Grontmij ontwikkelde de WODAN123-methodiek om de oorzaken van wateroverlast te analyseren en aan te pakken.

Met OSMOS permanente monitoring van kunstwerken
OSMOS is een monitoringsysteem dat uitkomst biedt bij het in kaart brengen van het kwaliteitsverloop van infrastructurele kunstwerken en gebouwen. Het systeem meet continue en is zeer nauwkeurig. Grontmij is sublicentiehouder van OSMOS in Nederland.

Ecodynamische verlichting
Ecodynamische verlichting is een nieuw concept voor openbare verlichting in natuurgebieden, waarbij door toepassing van leds de verlichting wordt aangepast aan lichtkleuren in de natuur. Hierdoor ontstaat een optimale afstemming tussen de flora en fauna, sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

Voeding uit water
Fosfor (fosfaat) is een belangrijk ingrediënt van kunstmest en essentieel en onvervangbaar in de voedselketen; geen fosfor, geen voedsel. Maar het fosfaatgebruik in de wereld stijgt dusdanig dat de reserves over 20 jaar op beginnen te raken. Grontmij ontwikkelde een methode om fosfaat terug te winnen uit het rejectiewater van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De Plunjerdrempel: waterzuivering door autoverkeer
In Nederland zijn op veel locaties verkeersdrempels geplaatst om de snelheid van verkeer te verlagen en de verkeersveiligheid te verhogen. Binnenkort kan van de nood van een verkeersdrempel een deugd voor het milieu worden gemaakt. Grontmij ontwierp de Plunjerdrempel, een drempel die waterzuivering in een gebied mogelijk maakt.

Ziekenhuisafvalwater: revolutionair concept voor reiniging van afvalwater
Ziekenhuizen en andere zorginstellingen produceren onder andere om hygiënische redenen veel afval. Grontmij werkte een revolutionair concept uit om afval en afvalwater duurzaam, efficiënt en veilig te verwerken en te zuiveren.

Met DEMON duurzame en stabiele verwijdering van stikstof
DEMON is een door Grontmij ontwikkelde innovatieve methode om stikstof uit afvalwater te halen. DEMON is energiezuinig en levert een grote besparing op het gebruik van chemicaliën op. Bovendien wordt met deze methode meer biogas geproduceerd. Het DEMON-proces maakt chemicaliënverbruik overbodig, bespaart CO2-emissie en draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

DEMON

Waterwinstwijzer
Water is belangrijk. Toch gaan we er soms achteloos mee om want waterverspilling en kostbare lozingen komen nog steeds voor. Om bedrijven te helpen waterkwaliteit en waterverbruik te optimaliseren en kosten te verminderen ontwikkelde Grontmij de Waterwinstwijzer®.

Rail stress test

Safe Rail System Georadar
Hoge snelheidstreinen, intensiever transport via het spoor en uitbreiding van het spoorwegennet vragen om continue monitoring van spoorstaven, ballastbed en ondergrond. Grontmij Maunsell ICS en haar Duitse partner Ground Control ontwikkelden een nieuwe meetmethode: Safe Rail System Georadar. Met Safe Rail System Georadar is het mogelijk snel en efficiënt problemen in de ondergrond op te sporen, zonder buitendienststelling.

SHARON
Snelle stikstofverwijdering in een kleine reactor; dat kan met het door Grontmij ontwikkelde SHARON-systeem. SHARON wordt gebruikt wordt voor de verwijdering van stikstof uit afvalwater met hoge concentraties ammonia, zoals bijvoorbeeld vrijkomt bij slibontwatering. Een SHARON-systeem bespaart energie, is kosteneffectief, snel te installeren en neemt in vergelijking met conventionele systemen weinig ruimte in beslag.

SHARON

Shock Load Sanering
Het saneren van een verontreinigde bodem is vaak een langdurig proces, waardoor bijvoorbeeld herontwikkeling van een terrein onnodig lang duurt. Grontmij bedacht een methode om met behulp van bacteriën en het injecteren van een overdosis voedingsstoffen vervuilde grond te saneren. Het mooie van de methode is onder andere dat de saneringstijd aanzienlijk bekort wordt.

Shock Load Sanering